Een vaststellingsovereenkomst controleren: wat is het belang ervan?

Vandaag de dag is de vaststellingsovereenkomst een van de vaakst gebruikte overeenkomsten binnen het arbeidsrecht. Gedurende de coronacrisis heeft dit een nog sterkere vlucht genomen. De overeenkomst, die afgekort ook wel VSO wordt genoemd, maar ook bekendstaat onder de naam beëindigingsovereenkomst, betreft een document waarin voorwaarden zijn omschreven waaronder een arbeidsovereenkomst tot zijn eind komt. Ook al komt dit tot stand na ontslag met wederzijds goedvinden, toch is het belangrijk altijd uw vaststellingsovereenkomst controleren

Redenen voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Als werknemer staat u er liever niet bij stil, maar een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen die niet uit uw initiatief voortkomen, worden stopgezet. Zoals genoemd zijn er ten tijde van corona veel meer contracten dan gemiddeld beëindigd: tijdelijke, maar ook vaste. De benarde financiële situatie van een bedrijf, een reorganisatie, maar ook een langslepend arbeidsconflict kan aanleiding zijn voor beëindiging van een dienstverband. Door een vaststellingsovereenkomst te laten controleren en te ondertekenen, voorkomt u de gang naar de rechter.

De complexiteit van het arbeidsrecht

Laat u een vaststellingsovereenkomst controleren, dan is dat een zeer verstandige beslissing. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief bestaan er namelijk enkele punten die van groot belang zijn. Bovendien geldt dat een dergelijke overeenkomst vaak wel een standaard opzet kent, maar dat geen enkel dienstverband hetzelfde is. Door een vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen, kunt u laten nagaan of het ondertekenen ervan daadwerkelijk tot een gunstige uitkomst voor u leidt, of dat er onderhandelingen gevoerd dienen te worden. Des te complexer een arbeidsrechtelijke situatie, des te belangrijker is het voor beide partijen om een juridische procedure te voorkomen.

Een vaststellingsovereenkomst laten controleren om het recht op WW zeker te stellen

Laat u een juridisch professional uw vaststellingsovereenkomst controleren, dan is het belangrijkste punt daarbij altijd het veilig kunnen stellen van uw recht op een WW-uitkering. Als werknemer wilt u deze overeenkomst immers enkel ondertekenen wanneer u aanspraak kunt maken op een uitkering. Onze professionals zullen uw vaststellingsovereenkomst beoordelen op diverse punten, die noodzakelijkerwijs dienen te zijn opgenomen om dit recht te behouden. Voldoet een overeenkomst niet aan de gestelde voorwaarden en bestaat er dus onvoldoende grond voor, dan is de kans groot dat het UWV uw uitkeringsaanvraag afkeurt.

Voorwaarden om recht op WW te behouden

Gaat een juridisch specialist uw vaststellingsovereenkomst checken, dan gaat hij of zij na of er aan de onderstaande vier voorwaarden wordt voldaan. Is er volgens de overeenkomst niet van alle vier de voorwaarden sprake, dan zal uw WW-aanvraag hoogstwaarschijnlijk afgekeurd worden.

  • U dient voldoende arbeidsverleden te hebben. Dit betekent specifiek gezegd dat u in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken gewerkt moet hebben
  • Met de geldende opzegtermijn dient rekening gehouden te worden, zodat u direct na uw salaris aanspraak kunt maken op een WW-uitkering
  • U mag als werknemer geen ernstig verwijtbaar gedrag hebben vertoond
  • Op de in de overeenkomst vastgestelde beëindigingsdatum dient u beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt

Een vaststellingsovereenkomst controleren: de transitievergoeding

Laat u een vaststellingsovereenkomst beoordelen, dan wordt ook de transitievergoeding onder de loep genomen. Om deze vergoeding kan een werknemer niet heen, wanneer de arbeidsrelatie op zijn of haar initiatief wordt beëindigd. De transitievergoeding wordt aan de hand van twee factoren bepaald: de duur van uw dienstverband en de hoogte van uw salaris. Wanneer er echter sprake is van een collectieve arbeidsovereenkomst waarin dergelijke voorzieningen zijn vastgelegd, dan ontvangt u deze als werknemer. Dit is ook het geval wanneer deze lager uitvalt dan een eventuele transitievergoeding.

Wie een vaststellingsovereenkomst laat controleren, is nogal eens in de war wat betreft het verschil tussen een transitievergoeding en een ontslagvergoeding. Waar een transitievergoeding letterlijk is vastgelegd, vloeit een ontslagvergoeding voort uit onderhandelingen met uw werkgever. Laat u onze professionals de aan u aangeboden vaststellingsovereenkomst checken, dan gaan wij uiteraard zorgvuldig voor u na wat er op dit gebied voor u mogelijk is.

Het relatie- en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding betreft een in de arbeidsovereenkomst opgenomen afspraak waarmee u als werknemer heeft beloofd na ontslag gedurende een bepaalde periode niet in dienst te treden bij een directe concurrent, of de door u bij het huidige bedrijf opgedane kennis te gebruiken bij een carrière als zelfstandig ondernemer. Laat u uw vaststellingsovereenkomst beoordelen, dan is ook dit een belangrijk punt.

Een werkgever heeft alle baat bij het inzetten van een concurrentiebeding, terwijl dit u als werknemer in uw vrijheid bij het zoeken naar een nieuwe baan beperkt. Dat de soep niet zo heet wordt gegeten als dat hij wordt opgediend, is een spreekwoord dat in deze situatie niet opgaat. In het geval van een concurrentiebeding (of een relatiebeding, waarbij het gedurende een bepaalde tijd niet toegestaan is in zee te gaan met klanten van de huidige werkgever) zal een werknemer zich zo goed mogelijk willen verdedigen. Laat u dus ook om deze reden een vaststellingsovereenkomst beoordelen.

Een vaststellingovereenkomst controlerenop de finale kwijting

Bent u voornemens een vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen, dan zullen onze professionals zich ook over de finale kwijting buigen. Door een finale kwijting in de overeenkomst op te nemen, spreekt u met de wederpartij (uw werkgever) af, dat u na het beëindigen van het dienstverband niets meer van elkaar te vorderen heeft. De afspraken die hieromtrent worden gemaakt, zijn definitief. Een extra reden om uw vaststellingsovereenkomst te laten checken.

Een aangeboden vaststellingsovereenkomst is een bod

Door een vaststellingsovereenkomst te controleren doet u zichzelf als werknemer een groot plezier. Niet zelden wordt namelijk ten onrechte gedacht dat dit de enige en definitieve optie is, terwijl het document feitelijk een eerste bod is. Laat u uw vaststellingsovereenkomst beoordelen, dan heeft u de tijd om overal goed over na te denken en kunt u zich door een professional laten adviseren en deze wellicht voor u laten onderhandelen. Wij onderzoeken graag voor u of het gedane aanbod redelijk is. Wij zullen proberen een voor u maximaal gunstig resultaat te behalen.

Juridische ondersteuning bij een vaststellingsovereenkomst

Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Dit is geheel vrijblijvend. Belangrijk om te weten is overigens, dat de kosten voor juridische ondersteuning in veel gevallen door een werkgever worden vergoed. In een gedegen overeenkomst is dit namelijk opgenomen. Een vaststellingsovereenkomst laten checken is van groot belang, aangezien u alleen dan weet waar u precies voor tekent. Wij hebben dagelijks met dergelijke overeenkomsten te maken en is van alle actuele wet- en regelgeving op de hoogte. More information about a settlement agreement in Englisch language.